Inloggen

Zoeken

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

RSS Dutch Art Education Volg Dutch Art Education op Twitter Volg Dutch Art Education op Facebook Dutch Art Education op LinkedIn Dutch Art Education Youtube

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Dutch Art Education

Artikel 1 Definities
1.1 Dutch Art Education beheert de website www.dutcharteducation.com, waarop instructies en handelingen staan vermeld ten behoeve van het vervaardigen van (kunst)objecten.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Dutch Art Education: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Dutch Art Education gevestigd aan de IJsvogelvlinder 64  te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08198439;
b. deelnemer: de internetgebruiker die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden op de website;
c. dienst: de instructies en handelingen die op de website staan vermeld die de deelnemer na registratie kan bekijken;
d. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na registratie tussen de deelnemer en Dutch Art Education;
e. website: de website www.dutcharteducation.com.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen Dutch Art Education en de deelnemer waarop Dutch Art Education deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dutch Art Education en de deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website
De website kan links bevatten naar andere websites dan www.dutcharteducation.com. Dutch Art Education kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Dutch Art Education kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
4.2 Dutch Art Education is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

Artikel 5 Registratie
Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient de deelnemer zich te registreren. Registratie geschiedt door middel van het invullen van het online inschrijfformulier.

Artikel 6 De overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dutch Art Education de deelnemer na zijn registratie een elektronische bevestiging heeft gestuurd.
6.2 De deelnemer ontvangt van Dutch Art Education een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.
6.3 De deelnemer erkent dat Dutch Art Education het recht heeft het account van de deelnemer te deactiveren indien de deelnemer of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 7 Looptijd van de overeenkomst en opzegging
7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1 Dutch Art Education is gerechtigd de website te vernieuwen en/of uit te breiden, dit is geen verplichting van Dutch Art Education. De deelnemer accepteert de website zoals deze is op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en maakt geen aanspraak op enigerlei vernieuwing en/of uitbreiding.
8.2 Dutch Art Education garandeert niet dat met het opvolgen van de instructies en het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt. Dutch Art Education kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien het (kunst)object dat de deelnemer heeft vervaardigd, door middel van het opvolgen van de instructies en het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld, niet voldoet aan de wensen van de deelnemer.

Artikel 9 Tarieven en prijswijziging
9.1 Opgegeven tarieven voor de dienst zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
9.2 Indien de tarieven van Dutch Art Education stijgen, dan is de deelnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de verhoging door Dutch Art Education. De ontbinding dient bij schriftelijke of elektronische verklaring te worden ingeroepen.
9.3 Een verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 10 Verplichtingen van de deelnemer
10.1 Alle gegevens en informatie die de deelnemer vermeldt bij het tot stand komen van de overeenkomst, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.
10.2 Het is de deelnemer niet toegestaan de dienst op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Dutch Art Education of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere deelnemers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
10.3 De deelnemer vrijwaart Dutch Art Education voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer toerekenbaar is.
10.4 De deelnemer is verplicht alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen die op de website staan vermeld dan wel die zijn vermeld in de gebruiksaanwijzing van materialen die de deelnemer gebruikt bij het uitvoeren van handelingen die op de website staan vermeld. Dutch Art Education is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de deelnemer niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.

Artikel 11 Klachten en verjaring
11.1 Klachten over de dienst kunnen worden gemeld bij:
Dutch Art Education
IJsvogelvlinder 64
8016 HN Zwolle
e-mail: info@dutcharteducation.com
tel: ++31(0)384606507
11.2 Klachten worden door Dutch Art Education binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de deelnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.3 Alle aanspraken jegens Dutch Art Education die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Dutch Art Education zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling voor de dienst geschiedt zoals is aangegeven tijdens het registratieproces.
12.2 Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, zal Dutch Art Education het account van de deelnemer deactiveren. Indien de deelnemer na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Dutch Art Education de vordering uit handen geven, in welk geval de deelnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. Dutch Art Education is nimmer aansprakelijk voor schade die de deelnemer heeft toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het uitvoeren van handelingen die op de website staan vermeld dan wel tijdens het gebruiken van materialen die op de website staan vermeld.
13.2 Dutch Art Education kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de deelnemer.
13.3 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
13.4 Dutch Art Education garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Dutch Art Education streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
13.5 Dutch Art Education is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 4 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Dutch Art Education onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat Dutch Art Education per maand dient te vergoeden nimmer hoger dan 1 maand abonnementskosten.
13.6 Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Dutch Art Education is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het gebruik maken van de website alsmede technische storingen.
13.7 Het gebruik van de website geschiedt voor risico van de deelnemer. Dutch Art Education staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
13.8 Dutch Art Education kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van de deelnemer. Dutch Art Education kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de deelnemer.
13.9 Dutch Art Education is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.10 Indien Dutch Art Education aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1 maand abonnementskosten die aan de deelnemer in rekening wordt gebracht.
13.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dutch Art Education of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Dutch Art Education is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Omstandigheden in de zin van lid 1 van dit artikel zijn onder meer het niet functioneren van de host-server van Dutch Art Education, storingen in het internetverkeer, storingen veroorzaakt door spamming, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer en een storing op het door Dutch Art Education gebruikte computernetwerk.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst
15.1 Dutch Art Education is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Dutch Art Education omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. indien aan de deelnemer surseance van betaling is verleend;
d. indien de deelnemer in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de deelnemer een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
15.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dutch Art Education op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Dutch Art Education de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Dutch Art Education is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de deelnemer heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Dutch Art Education gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dutch Art Education zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dutch Art Education niet gehouden tot het vergoeden van schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectueel eigendom
Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet en/of Databankenwet overgedragen. De deelnemer verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, schetsen, foto’s, films, opleidingsmateriaal en dergelijke berusten uitsluitend bij Dutch Art Education of bij haar licentiegever, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, schetsen, foto’s, films, opleidingsmateriaal en dergelijke te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Dutch Art Education of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 18 Beveiliging en internet
Dutch Art Education zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar Dutch Art Education kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Dutch Art Education en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen Dutch Art Education en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de deelnemer en Dutch Art Education worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dutch Art Education gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien Dutch Art Education een beroep doet op deze bepaling, heeft de deelnemer zijnde een natuurlijke persoon de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.